Galleri

Rul ned for alternative billedserier.

Problemer arkivadgang

Problemer med arkivadgang (En historisk gennemgang)

Har man tidligere besluttet sig for at søge oplysninger hos det offentlige stødte man måske på uforståenhed, ligegyldighed og intolerance. Hvorfor kom man nu rendende og forhørte sig om sådan noget gammelt stof? Havde man da ikke haft det godt nok – og hvad ville man det for – var det ikke bedre at komme videre i livet, osv., osv.? Det man spurgte om, kunne den offentlige ansatte ikke finde på computeren – det var for ham eller hende irriterende, tidskrævende og greb forstyrrende ind i de vanlige rutiner.

Man kunne dog også være heldig at møde embedsmænd, der ville hjælpe. Det beroede altså meget på ens held samt holdningen hos den pågældende embedsmand, man opsøgte – hvis man da gjorde det – og velsagtens også på embedsmandens viden og kompetence generelt mht. statsapparatets funktion. Jo, der har været tilfælde, små solstrålehistorier, om man vil.

Mange embedsmænd gjorde, som man plejede – for så lavede man i hvert fald ingen fejl og var derfor på den sikre side. ”Som man plejer” var i denne forbindelse ensbetydende med et afslag i hvert fald indtil udgangen af 1998.

Arkiverne, domstolene, og Civilretsdirektoratet havde indtil da fastholdt kongstanken om en ikke mulig tilgængelighed vedr. egne journal(er).

Jo, der var bred enighed om at give afslag, som oftest begrundet med henvisning til forvaltningslov, offentlighedslov og arkivlov. Dog kunne arkiverne berolige med, at når sagen, man søgte adgang til, var 80 år gammel, var man velkommen til at ansøge på ny!

For hovedparten af dansk/tyske faderskabssagers vedkommende ville der så være adgang til aktindsigt i år 2025 – 26. Klagede man sin nød til ombudsmanden, fik man en sludder for en sladder. Også her var holdningen: ”ADGANG FORBUDT.”

Holdninger kan være vanskelige og nærmest umulige at tackle – vel særlig hos det offentlige, der som bekendt ikke kan tage fejl, og da slet ikke kender ordet ”undskyld.”

Anderledes forholder det sig, hvad angår det retlige - altså juridiske love og paragraffer! Selv om juristerne og embedsmændene er dygtige til ”at få ret", kan lovparagrafferne være udformet så præcist, at selv disse højt uddannede og kompetente parter må bøje sig.

Indtil 1999 har myndighederne nærmest pr. automatik givet afslag på aktindsigt, når et krigsbarn ansøgte herom. Det drejer sig om kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene.

Hvad skete så? Hvad afstedkom, at aktindsigt nu pludselig var mulig?

Såmænd en kronik i Jyllands-Posten den 3. maj 1997, samt en dommer!

Kronikken hed ”Født som utyske,” (se evt. under artikler) og blev skrevet af formanden for Danske Krigsbørns Forening (DKBF) Arne Øland.

En pensioneret dommer, Jørgen W. Levinsen, der abonnerede på Jyllands-Posten, havde læst kronikken.

Han henvendte sig og oplyste at retsplejelovens § 41, stk. 1 (ret til partsindsigt) ikke kunne tilsidesættes af domstolene!

Kravet om adgang til dokumenterne i faderskabssagen skulle blot gå gennem den domstol, der i sin tid havde behandlet sagen!

Det fik os til hver især at rette henvendelse til lokale byretsdommere landet over med påberåbelse af retsplejelovens § 41, stk. 1, og minsandten om ikke det virkede! Som et ”Sesam, Sesam, luk dig op!” fra 1001-natseventyr.

Ganske vist var der lidt tovtrækkeri i starten, da dommerne i de respektive byretter som regel ikke anede, hvad det drejede sig om, og antagelig først måtte slå op i de støvede lovsamlinger. Men når en byret først havde rekvireret sagen fra landsarkivet, gik tingene af sig selv.

Flere medlemmer af DKBF oplevede i 1997 først at få afslag fra arkiver og Civilretsdirektorat, for kort tid senere at få sagen udleveret af civildomstolen.

De mange henvendelser til de lokale byretter landet over skabte imidlertid nogen frustration, da dommerne pålagdes et ekstra arbejde, som landets arkiver er selvskrevne til at udføre.

Så det, der for os var et halmstrå, blev andetsteds opfattet som en aktion, der kunne jævnføres som værende tilrettelagt af ”de autonome” – men resultatet blev, at såvel landsarkiverne som Rigsarkivet nu og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen.

At det ikke var så ligetil fremgår af et brev til DKBF fra Statens Arkiver, Rigsarkivaren. Brevet, der er på 3 sider og dateret 10. marts 1999, bringes hermed i forkortet udgave.

Citat:

Vedr. adgang til faderskabssager m.v.

 

I brev af 3. marts 1999 anmoder Danmarks Krigsbarnsforening om forskellige oplysninger vedrørende Statens Arkivers praksis i forbindelse med behandling af ansøgninger om dispensation fra arkiv­ovens tilgængelighedsfrister, der drejer sig om børns adgang til fader­skabssager i anledning af egen fødsel, adoptionssager samt adgang til sager vedrørende egen anbringelse på spædbørnshjem og andre lignende institutioner.

 

I den anledning kan Statens Arkiver oplyse følgende:

 

Faderskabssager

 

Statens Arkiver har tidligere fulgt en praksis, hvorefter en ansøgning fra et barn i en faderskabssag om dispensation fra tilgængelighedsfristen efter arkivlovens § 22, stk. 1, nr. 1, som hovedregel er blevet imødekommet i tilfælde, hvor faderskabet er vedgået eller fastslået ved dom. Er dette ikke tilfældet, har man i tilfælde, hvor der kun har været en enkelt mand inddraget i sagen, og hvor denne er idømt bidragspligt eller har indgået forlig herom, givet adgang til sagen. I tilfælde, hvor flere mænd har været inddraget i en faderskabssag, men kun én pålagt bidragspligt, har Statens Arkiver af hensynet til privatlivets fred hos de pågældende og hos sagens parter i øvrigt som hovedregel ikke fundet at kunne imødekomme en ansøgning om indsigt, men givet oplysning om den bidragspligtiges identitet. dvs. navn og adresse på tidspunktet for bidragspligtens pålæggelse. I sager om ansøgninger, hvor flere mænd er idømt bidragspligt, er ansøgning om arkivadgang ikke imødekommet.

 

Statens Arkiver konstaterede i foråret og sommeren 1998, at i en række sager, hvor sådanne børn har anmodet om arkivadgang efter arkivloven, og hvor Statens Arkiver efter den praksis, der hidtil er fulgt, ikke har kunnet imødekomme anmodningen, at retterne i en række tilfælde har givet den ønskede indsigt efter retsplejelovens § 41, stk. 1, sammenholdt med samme lovs § 456f, stk. 1. Den sidstnævnte bestemmelse lyder:

 

”Både moderen og barnet er at betragte som parter i sagen”.  

 

I en række ansøgninger af den ovennævnte karakter har ansøgere påberåbt sig de to nævnte bestemmelser i retsplejeloven. Statens Arkiver har tidligere i sådanne tilfælde henvist de pågældende ansøgere til den pågældende ret. Dette er sket på baggrund af, at arkivloven ikke giver dem, der er parter i en sag, nogen fortrinsstilling med hensyn til dispensation fra de i arkivloven fastsatte tilgængelighedsfrister.

 

På baggrund af den praksis, der er fulgt af retterne, og på baggrund af en række klager over afgørelser, truffet af landsarkiverne, foretog Statens Arkiver en fornyet vurdering af den hidtil fulgte praksis. Da retterne som hovedregel vil imødekomme et forlangende om udskrifter af faderskabssager, der indgives af barnet som part i sagen, kan det allerede af ressourcemæssige grunde forekomme uhensigtsmæssigt at fastholde en praksis, hvorefter en part i en faderskabssag, der ansøger om dispensation efter arkivloven, mødes med afslag efter denne lov, men derefter umiddelbart vil kunne få sagens dokumenter stillet til rådighed af en anden myndighed.

 

Det bemærkes, at parterne i en sag efter retsplejelovens § 41, stk. 1, kan forlange udskrift af “retsbøgerne […] samt de øvrige hos retten beroende til en sag hørende, fremlagte dokumenter”, men at det efter samme lovs § 456p påhviler retten efter sagens afslutning at sende sagens dokumenter til det pågældende statsamt. I den anledning kan det være et spørgsmål, om en ret, der imødekommer et forlangende om udskrifter, tillige - f.eks. et statsamts arkiv i Statens Arkiver - vil kunne rekvirere de dokumenter, der har været frem­lagt under sagens behandling for retten, men som i henhold til bestemmelsen i retsplejelovens § 456p er afgivet til statsamtet.

 

Endelig bemærkes, at bestemmelsen om moderens og barnets ”partsstatus” i faderskabs­sager har været optaget i retsplejeloven siden 1. januar 1938.

 

Af hensyn til opnåelse af sammenhæng i retssystemet og til opfyldelse af princippet om størst mulig åbenhed ville det være uholdbart, hvis Statens Arkiver nægtede dispensationssøgende en indsigt, som de efter anden lovgivning har et retskrav på at opnå.  

 

Som hovedregel imødekommes ansøgninger om dispensation fra tilgængelighedsfristen efter arkivlovens § 22. stk. 1, nr. 1, der vedrører faderskabssager, der er afgjort ved dom, og som indgives af en part i sagen - moder eller barn - derfor nu på sædvanlige vilkår. Det bemærkes, at såfremt en konkret sag indeholder materiale, der falder ind under arkivlovens § 22, stk. 1, nr. 3 (strafferetligt materiale), skal der indhentes samtykke efter reglerne derom.

 

Statens Arkiver har ikke foretaget skridt for at meddele ansøgere, der efter tidligere praksis har modtaget afslag på en dispensationsansøgning af den ovennævnte karakter, at den tidligere trufne afgørelse eventuelt nu vil blive omgjort. Begrundelsen er, at en sådan meddelelse i princippet burde rettes til alle ansøgere, der har modtaget afslag på sådan adgang siden arkivlovens ikrafttræden 1. oktober 1992, og at det dermed ville kræve væsentlige ressourcer at fremsende meddelelse til hver enkelt. Statens Arkiver har selvsagt intet at indvende imod, at foreningen gør opmærksom på den ændrede praksis……..(Citat slut).

 

Efter denne åbenhjertige – og overordentlig prisværdige – indrømmelse fra Rigsarkivarens side skulle man tro, at Staten ville forsøge at bøde på de uheldige virkninger af mange års tilsidesættelse af loven.

 

At skrive rundt til det overskuelige antal borgere, der fra forskellige statslige institutioner – amter og Civilretsdirektorat frem for nogen – gennem tiden har fået afslag på aktindsigt vedr. egne, nære familieforhold, var vel ikke meget at forlange.

 

Det agter man jf. ovenstående skrivelse tilsyneladende ikke at gøre!

 

Men det er nu slået fast med syvtommersøm, at for krigsbørn – dvs. illegitime børn, hvor en eller begge forældre havde tilknytning til de krigsførende parter – gør sig ganske særlige forhold gældende.

 

Så igen - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  for råd og vejledning.

 

Om DKBF (2)

Hvorfor en forening

I følge historieforskningen er der blandt børn født i Danmark under eller lige efter den tyske besættelse registreret 5.579 personer, som har fået udlagt en tysk biologisk far. Deres faderskabssager, som behandledes i perioden 1940 – 1951, er alle registreret i Justitsministeriet og dokumenterne befinder sig i landsarkiverne og/eller i Rigsarkivet. Indtil for ganske nylig var oplysningerne om faderskabssagerne i disse arkiver lukket land også for de pågældende børn.

En del faderskabssager, hvor faderen var en tysker, blev enten mangelfuldt registreret eller registreret med en dansk fader. Et kvalificeret skøn af antallet af tyskerbørn (også kaldet krigsbørn) her i landet, som har en tysk far og en dansk mor, er derfor mellem 10 og 12 tusinde...

Disse børn er nu voksne og mange af dem har gennem de senere år, hvor emnet ”tyskerbørn” har været fremme i den offentlige debat, forfulgt et ønske om at få nærmere kendskab til deres rødder.

DKBF (Danske Krigsbørns Forening) dannedes i 1996 og den er blevet et forum, hvor danske krigsbørn støtter hinanden, udveksler erfaringer og henter vejledning, hvis de ønsker at finde oplysninger om deres fædrene ophav. Foreningen har f.eks. udvirket en afklaring, der har givet krigsbørn adgang til arkiverne med deres faderskabssager. Foreningen har i dag ca. 250 medlemmer, og talrige andre har fået rådgivning. 

DKBF samarbejder med tilsvarende foreninger i Belgien, Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig og Tyskland.

I 2007 i Berlin var Danske KrigsbørnsForening  med til at danne den europæiske paraplyforening "Forum der Kriegskinder" for krigsbørnsforeninger fra Norge, Finland, Holland, Tyskland, Belgien og Frankrig.
I 2008 enedes man om inden for rammen "Forum der Kriegskinder" at danne et internationalt netværk : "BORN OF WAR internatioanal network" forkortet
BOW i.n.

Medlemsskab

Medlemskab af DKBF

Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du skrive til os på mailadressen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også kontakte foreningens formand Arne Øland på tlf. 86 45 38 83. 

Kontingentet er 300,00 kr. pr. år. Som medlem modtager du foreningens blad "Rødder" 4 gange årligt. Ved generalforsamlingen har du stemmeret.

Kontingentet er 150,00 kr. pr. år, hvis du gennem medlemskab blot ønsker at  støtte DKBF. Som støttemedlem modtager du 4 gange årligt foreningens blad "Rødder" og er velkommen til at deltage i alle arrangementer undtagen selve generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter: 
Foreningen tilbyder praktisk vejledning i de forhold, som måtte være
aktuelle for dig. 
Fire gange om året modtager du vores medlemsblad. Ved hjælp af bladet
kan du holde dig orienteret om foreningens aktiviteter og følge med i den
aktuelle debat. Du er velkommen til selv at skrive indlæg i bladet

Foreningen vil tilstræbe medlemsaktiviteter i din region, som du kan benytte dig af i det
omfang, du har behov og lyst. Ikke alle aktiviteter udbydes i hele landet, da de er afhængige af en vis medlemsdeltagelse. 

Kontaktperson: Er et andet foreningsmedlem, som du kan ringe og tale
med i det omfang, du har brug for det.  Kontaktpersonen har måske stået i en situation, der ligner din, og kan derfor være dig behjælpelig. Klik på fanebladet Kontaktpersoner og se hvilken kontaktoerson, der bor nærmest dig.

Såvidt det er praktisk muligt, afholdes der hvert år et Landsmøde / Weekendseminar

 

Bestyrelse

Formand:

Arne Øland
Lupinvej 54 1.tv.
8600 Silkeborg
Tlf. 86 45 38 83
mobil: 26 36 72 12

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Næstformand og webmaster:
Henny Granum
Skovlykke 6, Gug
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 34 11

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kasserer:
Sigurd Schou
Rørsangervej 82
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 88 21

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sekretær:

Lillian Nørgaard
Svalevej 8
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 22 21

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bestyrelsesmedlem:

John Valeur
Barupvejen 13
4660 St. Heddinge
Tlf. 56 50 14 49
mobil: 21 90 13 02

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Kontaktpersoner

Er du i tvivl om, hvad DKBF er eller ønsker du blot at tale med en, der har stået i samme situation som dig selv, så er du velkommen til at ringe til en kontaktperson i din region. Samtalen er naturligvis fortrolig. Du er også altid velkommen til at kontakte et af bestyrelses­medlemmerne.

Kontaktpersoner i DKBF

Område

Navn

Adresse

Telefon

Nordjylland

Maria Niebuhr

Vesterbro 42

7900 Nykøbing Mors

51742125

Bjarne Schmidt

Pilekrogen 4 A

9230 Svenstrup

98381079

Midtjylland

 


 

Syddanmark

Margret Stern Hedegaard

Viborgvej 320

8900 Randers

86454949

Inge Komoch

Græsvangen 24 D

8381 Mundelstrup

86240328

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 5

7120 Vejle

75815130

Wilhelm Jonas

Arnbjervej 8

6430 Nordborg

74450881

Sjælland;

John Valeur

Barupvejen 13

46560 St. Heddinge

56501449

Hovedstaden / Bornholm

Bente Fritzen

Sauntevej 105

3100 Hornbæk

49702895

Preben Vadstrup

Tulipanvej 25

3720 Aakirkeby

56974189

 

 

 

Kontaktpersoner i DKBF

Område

Navn

Adresse

Telefon

Nordjylland

Maria Niebuhr

Vesterbro 42

7900 Nykøbing Mors

51742127

Bjarne Schmidt

Pilekrogen 4A

9230 Svenstrup

98381079

Midtjylland

Margret Stern Hedegaard

Viborgvej 320

8900 Randers

86454949

Inge Komoch

Græsvangen 24D

8381 Mundelstrup

86240328

Syddanmark

Birgitte Breiner

Drejerbanken 3, Skalbjerg

5492 Vissenbjerg

26273697

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 3

7120 Vejle

75815130

Wilhelm Jonas

Arnbjervej 8

6430 Nordborg

22932252

Sjælland

John Valeur

Barupvejen 13

4660 St. Heddinge

56501449

21901302

Hovedstaden / Bornholm

Bente Fritzen

Sauntevej 105

3100 Hornbæk

49702895

Preben Vadstrup

Tulipanvej 25

3720 Aakirkeby

56974189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie

Foreningsdannelsen i Danmark

I 1995 kom 2 krigsbørn, Arne Øland og Bjarne Schmidt, ad krogede veje i kontakt med hinanden. Begge havde henvendt sig til journalist og forfatter Leif Larsen, der i medierne havde berettet om sine vanskeligheder med at få arkivadgang. Leif Larsen ønskede som gammel modstandsmand aktindsigt i nogle af modstandsbevægelsens sager.

Leif Larsen foreslog, at Bjarne og Arne mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer mht. til problemerne angående aktindsigt i deres faderskabssager  – og som sagt så gjort.

Bjarne havde på daværende tidspunkt arbejdet i ca. 5 år med at søge oplysninger om sin biologiske far og dennes familie i Østrig. Han havde i hele sit bevidste liv vidst, at han havde en ”tysk” far, der under krigen var soldat i Danmark. Hans familie havde aldrig omtalte dette, så denne viden var alene baseret på hans intuition og fortolkning af fortalelser i familien.

Arne havde først sent i livet erfaret, at han var krigsbarn. Født 6 måneder efter kapitulationen havde han altid havde opfattet sig selv som et ganske almindeligt ”uægte” barn. Men som oftest ved nogen i familien besked, og Arne fik sin ”besked” ved en familiesammenkomst ved årsskiftet 93/94.  Arne havde derefter arbejdet med efterforskning af sin slovenske far.

Fælles for dem var altså, at deres fædre havde tilhørt Værnemagten, og for dem begge gjaldt, at deres mødre ønskede at glemme – eller fortrænge – om man vil. Det viste sig hurtigt, at det var meget udbytterigt for Bjarne og Arne at kunne tale sammen om dét, der i mange år havde været et tabu.

Bl.a. inspireret af historikeren Annette Warrings afhandling ”Tyskerpiger”, der var udkommet i 1994, fik Arne  den idé at starte en forening. Samtidig tog han kontakt til Norges Krigs­barnsforbund, der venligst tilsendte ”vedtegter” samt en årgang af den norske forenings medlemsblad ”Røtter”. Dette stimulerede yderligere til en foreningsdannelse.

Både Annette Warring og Vibeke Ohl fra Røde Kors´ Eftersøgningstjeneste viste stor forståelse for idéen og videreformidlede et åbent brev fra Arne til nogle af de krigsbørn, som de var kommet i kontakt med gennem deres respektive arbejde. Med denne enestående hjælp opnåedes der kontakt med andre krigsbørn, som var interesserede i at danne en forening.

Den 12. oktober 1996 så  Danmarks Krigsbarnsforening nu Danske Krigsbørns Forening dagens lys.

Problemer med arkivadgang

Arkivadgang

Arkivadgang

Mange krigsbørn kunne i mange år ikke få kendskab til deres oprindelse på fædrene side, idet arkiverne var lukkede for krigsbørn med100 år fra barnets fødsel.

Efter mange tovtrækkerier mellem DKBF og kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, Landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene lykkedes det i 1999 /2000 DKBF at få en ordning, således at såvel Landsarkiverne som Rigsarkivet fra da af og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen, når krigsbørn søger aktindsigt i deres faderskabssag. Det er også en aftale med arkiverne, at krigsbørn ikke skal betale arkiverne timeløn for arkivarbejdet, men blot udgifter i forbindelse med evt. kopiering af sagsakter.

Derfor - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening for råd og vejledning.

 

Relevante Links

Europæiske Krigbørnsforeninger

 

Gerlinda Swillen
Spokeswoman for BORN OF WAR international network
Belgien
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Arne Øland
Danske Krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.krigsboern.dk 

 

Michael Sturm
Lebensspuren e.V. Wernigerode
Tyskland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensspuren-deutschland.eu

 

Ute Baur-Timmerbrink
G.I.trace i Tyskland & Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.besatzungsvaeter.de/ 

 

Erika Holmbom
Verein der Wehrmachtskinder in
Finland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.saksalaistensotilaidenlapset.com

 

Thorleif Blatt
Krigsbarnforbundet Lebensborn
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensbornnorway.org

 

Gerd-Inger Resch
Norges Krigsbarnsforbund
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.nkbf.no

 

Michel Blanc
Coeurs sans Frontières
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.coeurssansfrontieres.com

 

Jeanin Nivoix-Sevestre
Aneg
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://anegfrance.free.fr

 

 

Om DKBF

 

 

Hvorfor en forening

I følge historieforskningen er der blandt børn født i Danmark under eller lige efter den tyske besættelse registreret 5.579 personer, som har fået udlagt en tysk biologisk far. Deres faderskabssager, som behandledes i perioden 1940 – 1951, er alle registreret i Justitsministeriet og dokumenterne befinder sig i landsarkiverne og/eller i Rigsarkivet. Indtil for ganske nylig var oplysningerne om faderskabssagerne i disse arkiver lukket land også for de pågældende børn.

En del faderskabssager, hvor faderen var en tysker, blev enten mangelfuldt registreret eller registreret med en dansk fader. Et kvalificeret skøn af antallet af tyskerbørn (også kaldet krigsbørn) her i landet, som har en tysk far og en dansk mor, er derfor mellem 10 og 12 tusinde...

Disse børn er nu voksne og mange af dem har gennem de senere år, hvor emnet ”tyskerbørn” har været fremme i den offentlige debat, forfulgt et ønske om at få nærmere kendskab til deres rødder.

DKBF (Danske Krigsbørns Forening) dannedes i 1996 og den er blevet et forum, hvor danske krigsbørn støtter hinanden, udveksler erfaringer og henter vejledning, hvis de ønsker at finde oplysninger om deres fædrene ophav. Foreningen har f.eks. udvirket en afklaring, der har givet krigsbørn adgang til arkiverne med deres faderskabssager. Foreningen har i dag ca. 150 medlemmer, og talrige andre har fået rådgivning. 

DKBF samarbejder med tilsvarende foreninger i Belgien, Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig og Tyskland.

I 2007 i Berlin var Danske Krigsbørns Forening  med til at danne "Forum der Kriegskinder" for krigsbørnsforeninger fra Norge, Holland, Finland, Tyskland, Belgien og Frankrig.
I 2009 enedes man om at danne et internationalt netværk : "BORN OF WAR internatioanal network" forkortet
BOW i.n.
Netværket afholder hvert år i oktober i Berlin også et offentligt møde kaldet "Forum der Kriegskinder" i Paraplyforeningen Fantom - Netzerk für kunst und Geschichte(n)'s regi.

Medlemskab

Medlemskab af DKBF

Er du et krigsbarn, dvs. at uden den tyske besættelse  af Danmark, var du ikke blevet født,  kan du blive medlem af foreningen. Også din børn kan blive medlemmer.

Også børn og børnbørne af befrielsessoldater kan blive medlemmer.

Du  kan skrive til foreningen på mailadressen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også kontakte foreningens formand Birgitte Breiner på tlf. 26 27 36 97Kontingentet er 250,00 kr. pr. år.  Ved generalforsamlingen har du stemmeret.

Kontingentet er 150,00 kr. pr. år, hvis du gennem medlemskab blot ønsker at  støtte DKBF. Som støttemedlem er du velkommen til at deltage i alle arrangementer, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter: 
Foreningen tilbyder praktisk vejledning i de forhold, som måtte være
aktuelle for dig. 

Foreningen vil tilstræbe medlemsaktiviteter i din region, som du kan benytte dig af i det
omfang, du har behov og lyst. Ikke alle aktiviteter udbydes i hele landet, da de er afhængige af en vis medlemsdeltagelse. 

Regionskontaktperson: Kontakpersonen er ansvarlig for, at der afholdes mindt 2 arrangementer i lokalområder hvert år. Du kan også ringe og tale med kontakpersonen i det omfang, du har brug for det.  Personen har måske stået i en situation, der ligner din, og kan derfor være dig behjælpelig. Klik på fanebladet Kontak personerog se hvilken person, der bor nærmest dig.

Såvidt det er praktisk muligt, afholdes der hvert år et Landsmøde.

Kontingent

Kære medlemmer af DKBF

Kontingentet for 2019 er 250 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

Huske at skrive dit navn ved bankoverførslen til:

Arbejdernes Landsbank
Reg. nr. 5394  Kontonr. 0000246229

så kassereren kan se hvem pengene kommer fra.

venlig hilsen

Birgitte Breiner

Bestyrelsen

Formand:

Birgitte Breiner
Krajbjerg Vestergaard
Sønderholmvej 32,
8543 Hornslet

Tlf. 26 27 36 97
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 1-Birgitte2016
Næstformand:
Inge Pedersen
Bøgevej 6
Nørhalne
9430 Vadum
 
Tlf. 30 26 80 47/ 98268047
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 2017 inge pedersen

Kasserer:

Sigurd Schou
Rørsangervej 82
8382 Hinnerup
 
Tlf. 29 62 32 96
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 2017 Sigurd 73 rA

Sekretær:

Hanne Merethe Knudsen
Borupvej 98 B
4140 Borup
 
Tlf. 28 15 34 00
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 2017 hanne m knudsen
Bestyrelsesmedlem:
Willi Bjerregaard 
Gavlbakken 7

2730 Herlev
Tlf. 44 84 11 54

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Bestyrelsessuppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsen:
 
A. International medarbejder
Henny Vestergaard Granum, Skovlykke 6, 9210 Aalborg SØ, Tlf. 26 14 34 11  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Talskvinde for "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu Adminstrator for Krigsbørn/ Facebook
 
 
  

Formandens Side


2016 logo

Formandens side

Formand Birgitte Breiners BLÅ BOG (Link)

Birgitte Breiner blev valgt til formand for DKBF ved generalforsamlingen 25. marts 2017.

Meddelelser fra Formanden:

 

31. maj 2018

Krajbjerg 31-05-2018

Danske Krigs Børns Forening havde i går den 30.5. et godt og positivt møde med den nye tyske ambassadør Andreas Meitzner. Ambassadøren og hans pressechef tog meget venligt imod os i deres nye domicil Portland Towers i København. Vi var tidligere formand Arne Øland, næstformand Inge Pedersen, formand Birgitte Breiner, international medarbejder Henny Granum, redaktør af DKBF Nyhedsbrev, Helge Svendsen og tidligere chefredaktør af avisen ”Der Nordschleswiger” Siegfried Matlok, som havde formidlet kontakten til ambassaden. Ambassadør Andreas Meitzner var særdeles velorienteret om vores historier og vore mødres skæbne efter krigen. Jeg oplevede at han lyttede aktivt og spurgte ind til foreningens virke. Det glæder mig meget. Ambassadøren åbnede op for at DKBF til en hver tid kan henvende sig til ambassaden og få hjælp i forhold til f.eks. dokumenter - problemer ved at finde vore fædre o.a.

Efter mødet med ambassadøren:

Siegfried Matlok fortalte efter mødet, at der nu er skred i tankerne om et Flygtninge museum i Oksbøl – under Varde museum. Der er velvillighed til at investere penge i et Flygtninge museum i lyset af den store interesse som Tirpitz museet i Blåvand har oplevet. Her havde man forventet ca. 100.000 besøgende det første år, men man har talt over 250.000. Det giver optimisme!! Vi har aftalt et møde sidst i juni, som Siegfried Matlok vil arrangere – det bliver spændende.  

 

19. marts 2018

Danske Krigsbørns Forening har afholdt Generalforsamling / Landsmøde den 17. marts 2018 i HUSET ved Middelfart.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand
Sigurd Schou, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
Willi Berregaard, bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsen

A. International medarbejder 
Talskvinde for "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu Adminstrator for Krigsbørn/ Facebook
 
B. Redaktør på DKBF-NYT:
Helge Svendsen
Krajbjerg Vestergaard, Sønderholmvej 32
8543 Hornslet
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 40 87 39 72
 

31. marts 2017 

Danske Krigsbørns Forening har afholdt Generalforsamling / Landsmøde den 25. marts 2017 i HUSET ved Middelfart.

DKBF fortsætter med en ny bestyrelse efter landsmødet i 2017 og har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand
Sigurd Schou, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
John Valeur, bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsenInternational medarbejder 

Henny Vestergaard Granum, Skovlykke 6, 9210 Aalborg SØ, Tlf. 26 14 34 11 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Talskvinde for "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu Adminstrator for Krigsbørn/ Facebook

 

Kontaktpersoner

 

Afdelingskontorer og

Kontaktpersoner 2018

Region Hovedstaden og region Sjælland:

Willi Bjerregaard

Gavlbakken 7

2730 Herlev

Tlf.: 44 84 11 54

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OG

John Valeur

Barupvejen 13, Arnøje

4660Store Heddinge

Tlf. 21901302

Mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Region Nordjylland:

Hans Sønderborg 

Vegavej 1

9900 Frederikshavn.

Tlf.: 22 97 38 45

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Region Midtjylland:

Lillian Nørgaard        

Svalevej 8

8740 Bræstrup 

Tlf.: 29 92 57 21

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Region Syddanmark:

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 5

7120 Vejle

Tlf.: 20 23 11 19

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
         
       
         
       
         
       
         
         
       

 

  

Historie

Foreningsdannelsen i Danmark

I 1995 kom 2 krigsbørn, Arne Øland og Bjarne Schmidt, ad krogede veje i kontakt med hinanden. Begge havde henvendt sig til journalist og forfatter Leif Larsen, der i medierne havde berettet om sine vanskeligheder med at få arkivadgang. Leif Larsen ønskede som gammel modstandsmand aktindsigt i nogle af modstandsbevægelsens sager.

Leif Larsen foreslog, at Bjarne og Arne mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer mht. til problemerne angående aktindsigt i deres faderskabssager  – og som sagt så gjort.

Bjarne havde på daværende tidspunkt arbejdet i ca. 5 år med at søge oplysninger om sin biologiske far og dennes familie i Østrig. Han havde i hele sit bevidste liv vidst, at han havde en ”tysk” far, der under krigen var soldat i Danmark. Hans familie havde aldrig omtalte dette, så denne viden var alene baseret på hans intuition og fortolkning af fortalelser i familien.

Arne havde først sent i livet erfaret, at han var krigsbarn. Født 6 måneder efter kapitulationen havde han altid havde opfattet sig selv som et ganske almindeligt ”uægte” barn. Men som oftest ved nogen i familien besked, og Arne fik sin ”besked” ved en familiesammenkomst ved årsskiftet 93/94.  Arne havde derefter arbejdet med efterforskning af sin slovenske far.

Fælles for dem var altså, at deres fædre havde tilhørt Værnemagten, og for dem begge gjaldt, at deres mødre ønskede at glemme – eller fortrænge – om man vil. Det viste sig hurtigt, at det var meget udbytterigt for Bjarne og Arne at kunne tale sammen om dét, der i mange år havde været et tabu.

Bl.a. inspireret af historikeren Annette Warrings afhandling ”Tyskerpiger”, der var udkommet i 1994, fik Arne  den idé at starte en forening. Samtidig tog han kontakt til Norges Krigs­barnsforbund, der venligst tilsendte ”vedtegter” samt en årgang af den norske forenings medlemsblad ”Røtter”. Dette stimulerede yderligere til en foreningsdannelse.

Både Annette Warring og Vibeke Ohl fra Røde Kors´ Eftersøgningstjeneste viste stor forståelse for idéen og videreformidlede et åbent brev fra Arne til nogle af de krigsbørn, som de var kommet i kontakt med gennem deres respektive arbejde. Med denne enestående hjælp opnåedes der kontakt med andre krigsbørn, som var interesserede i at danne en forening.

Den 12. oktober 1996 så  Danmarks Krigsbarnsforening nu Danske Krigsbørns Forening dagens lys.

Problemer med arkivadgang

Arkivadgang

Mange krigsbørn kunne i mange år ikke få kendskab til deres oprindelse på fædrene side, idet arkiverne var lukkede for krigsbørn med100 år fra barnets fødsel.

Efter mange tovtrækkerier mellem DKBF og kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, Landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene lykkedes det i 1999 /2000 DKBF at få en ordning, således at såvel Landsarkiverne som Rigsarkivet fra da af og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen, når krigsbørn søger aktindsigt i deres faderskabssag. Det er også en aftale med arkiverne, at krigsbørn ikke skal betale arkiverne timeløn for arkivarbejdet, men blot udgifter i forbindelse med evt. kopiering af sagsakter.

Derfor - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  for råd og vejledning.

Relevante Links

Europæiske Krigbørnsforeninger og netværk

 

BOWin - Det europæiske Netværk af krigsbørnsforeninger:
BORN OF WAR international network - http://www.bowin.eu
 
Henny Granum, Talskvinde
Danske krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
 
Arne Øland (Tidligere formand)
Danske Krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.krigsboern.dk 

 

Gisela Heidenreich
Lebensspuren e.V. Wernigerode
Tyskland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensspuren-deutschland.eu/

Erika Holmbom
Verein der Wehrmachtskinder in
Finland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.saksalaistensotilaidenlapset.com

 

Thorleif Blatt
Lebensborn Norway
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensbornnorway.com

Gerd-Inger Resch
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Chantal Le QUENTREC
Coeurs sans Frontières-
Herzen ohne Grenzen
Frankrig, Tyskland, Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.coeurssansfrontieres.com

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan Pelegrino
Stichting Sakura
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Jeanine Nivoix-Sevestre
Aneg
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://anegfrance.free.fr

 

Gerlinda Swillen
Belgien
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Winfried Behlau (Admin)
Distelblüten- Russenkinder in Deutschland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.russenkinder-distelblueten.de

 

Anatoly Rothe
Russenkinder.de
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.russenkinder.de

Ajna Jusic
Bosnian Association "Forgotten Children of War"
 
 
Children born of war
International Network for Interdisciplinary Research on Children Born of War (INIRC-CBOW) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
c/o GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

 

Flere artikler...